Oddelenia nukleárnej medicíny • okr. Martin a okolie

Klinika nukleárnej medicíny | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/klinika-nuklearnej-mediciny

Adresa kliniky: Klinika nukleárnej medicíny UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin Telefón: 043/ 42 03 105 Ordinačné hodiny: pondelok až piatok 7.00 - 14.00 hod. Základné informácie: na vyšetrenie sa môžete objednať zaslaním žiadanky o vyšetrenie rádiofarmakom od odporúčajúceho lekára na adresu kliniky alebo osobne. Poštou Vám bude zaslaná pozvánka na vyšetrenie s presným ...

Medicínske pracoviská | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/pracoviska

Gynekologicko - pôrodnícka klinika. Klinika všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie. Interná klinika gastroenterologická. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny. Klinika detí a dorastu. Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny. Klinika detskej chirurgie. Klinika hematológie a transfuziológie.

História slovenskej nukleárnej medicíny | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

História založenia Oddelení nukleárnej medicíny v rokoch 1951–2015 (64 rokov) Bratislava 1 1951 Onkologický ústav (OÚSA, LF UK, SZU) Košice 1954 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Bratislava 2 1958 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Martin 1960 Oddelenie nukleárnej medicíny FN.

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava - uniba.sk

zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracovisk …

Oddelenie nukleárnej medicíny vykonáva liečbu tyreotoxikóz rádioaktívnym jódom a zložité in vivo aj in vitro rádionuklidové diagnostické metódy. Vedecko - výskumná činnosť spočíva v účasti na klinických štúdiách, vrátane multicentrických a medzinárodných. ... doc.MUDr. Martin Čaprnda, PhD, odbor vnútorné choroby ...

Martinská fakultná nemocnica | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/martinska-fakultna-nemocnica

Univerzitná nemocnica Martin. Menu. Volať informácie: 043 / 4203 303 ... Stomatologická klinika, Kožná klinika, Klinika nukleárnej medicíny, Rádiologická klinika), 2 ústavy (Ústav patologickej anatómie, Ústav súdneho lekárstva), 9 oddelení (Oddelenie klinickej imunológie, Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, Oddelenie ...

Zoznam ambulancií | Univerzitná nemocnica Martin

www.unm.sk/ambulancie

Klinika nukleárnej medicíny. ... Oddelenie klinickej imunológie a alergológie. Oddelenie klinickej mikrobilógie. ... Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava - uniba.sk

www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska …

Oddelenie nukleárnej medicíny 10 lôžok- z toho 2 určené na liečbu rádioaktívnym jódom. ... Mikeš: Ergometria v klinickej praxi, Osveta, Martin 1981), zaslúžil sa o prioritné zavedenie holterovského monitorovania ekg (Mikeš a spol, 1976) a krvného tlaku (Dukát a spol, 1978). Bol priekopníkom rehabilitácie pacientov s ...

Pracoviská | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

www.ssnm.sk/pracoviska

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny (ODIR a ONM), Nemocnica Poprad, a.s. Adresa: Banícka 803/28 058 45 Poprad primár: MUDr.

Oddelenie nukleárnej medicíny - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

vedúci lekár. 052 / 7125 811. Oddelenie nukleárnej medicíny je od 01.09.2007 organizačne začlenené pod oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny. Vykonáva in vivo vyšetrenia. Vedúcim oddelenia je vedúci lekár priamo podriadený primárovi oddelenia rádiológie a nukleárnej medicíny.

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny - inmm.sk

www.inmm.sk

Vítame Vás na stránkach nášho pracoviska, ktoré poskytujú základné informácie o odbore nukleárna medicína a stručné popisy jednotlivých vyšetrení zoradených tematicky podľa jednotlivých odborov. Očakávame, že prinesú dynamickejšiu spoluprácu medzi naším pracoviskom a klinickými lekármi. Ďakujeme za Vašu ...

Z histórie pracovísk | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a ...

www.ssnm.sk/z-historie-pracovisk

1968 bolo vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc., ktorá túto funkciu vykonávala až do jej odchodu do starobného dôchodku v roku 1987. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a ...

História onkológie na Slovensku | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/201 …

Rádioterapeutické oddelenie v Martine vzniklo v 20. rokoch minulého storočia z oddelenia rádiológie a v roku 1958 vzniklo samostatné onkologické oddelenie. V roku 1967 sa odčlenilo oddelenie nukleárnej medicíny a vzniklo oddelenie rádioterapie a onkológie, ktoré je teraz súčasťou Onkologického centra MFN v Martine.

MUDr. Marína Arpášová » Linkos.cz

www.linkos.cz/lide/mudr-marina-arpasova

Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. MUDr. Marína Arpášová. UN Bratislava, Oddelenie nukleárnej medicíny (Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Staré Mesto) E-mail: Marina.arpasova@ post.sk.

O nás | IZOTOPCENTRUM

www.izotopcentrum.sk/svk/o-nas

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch. Od 1. októbra 2004 sa pracovisko osamostatnilo od FN a začalo pracovať ako IZOTOPCENTRUM, s.r.o. – Oddelenie Nukleárnej Medicíny. Plníme služby pre ...

Oddelenie nukleárnej medicíny mi P66599047501 - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-nuklearnej-me …

ONM v Michalovciach je špecializované nelôžkové, diagnostické, nadregionálne pracovisko, ktoré poskytuje svoje služby pre klientelu rozsiahlej spádovej oblasti, za ktorými museli pacienti v minulosti cestovať minimálne do Košíc či Prešova. Naše oddelenie je zatiaľ jediným pracoviskom nukleárnej medicíny v sieti nemocníc Svet zdravia, a.s.

História slovenskej nukleárnej medicíny | preLekára.sk

www.prelekara.sk/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

Košice 1954 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Bratislava 2 1958 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Martin 1960 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Banská Bystrica 1971 Oddelenie nukleárnej medicíny. Prešov 1 1976 Oddelenie nukleárnej medicíny. Nitra 1983 Oddelenie nukleárnej medicíny. Trnava 1985 Oddelenie nukleárnej medicíny

Diagnostické oddelenie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/kliniky-a-lozk …

Diagnostická časť: Vyšetrenia sú realizované na diagnostických zariadeniach, ktoré umožňujú záznam a vyhodnotenie vyšetrení rôznych orgánov a systémov pomocou dynamických, statických, celotelových a tomografických metód. Okrem konvenčných scintigrafických vyšetrení ako je gamagrafia skeletu, obličiek, pľúc, srdca ...

O spoločnosti GAMMALAB, spol. s r.o.

www.gammalab.sk

O nás. Spoločnosť GAMMALAB, spol. s r.o. začala svoju činnosť 1.1.2006. Poskytuje služby v oblasti nukleárnej medicíny. Oddelenie nukleárnej medicíny je jediné v Trnavskom samosprávnom kraji a plní služby pre celý Trnavský VÚC, čiastočne i Trenčiansky kraj, priľahlé okresy a pre niektoré bratislavské kliniky ...

I. interná klinika LF UK a UNB | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/i-interna-klinika-lf-uk-a-unb

Oddelenie nukleárnej medicíny 10 lôžok- z toho 2 určené na liečbu rádioaktívnym jódom. Vedecko - výskumná činnosť spočíva v účasti na klinických štúdiách, vrátane multicentrických a medzinárodných. Vlastný výskum sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti: prevencia kolorektálneho karcinómu, hormóny a ich ...

História nukleárnej medicíny (oddelenia a kliniky NM) v Košiciach

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/n …

1968 – vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a to gamagrafom a gamakamerou. 1987 – primárom ONM stal doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.