Riadenie prírodných zdrojov • okr. Martin a okolie

Výkup lesů a lesních pozemků

Výkup lesů a lesních pozemků

Provádíme výkup lesů po celé ČR, na Slovensku vykupujeme lesy pouze v krajích Žilinský a Trenčianský. Jako zpracovatelé dřevní hmoty vykupujeme lesní pozemky. Možnost vykoupit lesy i s polem nebo loukou. Máme zájem o lesy listnaté i jehličnaté, vykupujeme i …

Povodí Moravy, s.p.

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/FM_UK/2019_G …

integrovaných politík na riadenie prírodných zdrojov. Kapitola poukazuje na potenciál hybridného modelu, vd'aka ktorému vyspelé komunitné a samo-organizované spravovanie podporuje dlhodobú zmenu správania a prístupu k ochrane biodiverzity a manažmentu

Prehľad faktov o Programe rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie rokov ...

agriculture.ec.europa.eu/document/download/79a6a …

riadenie prírodných zdrojov a podporujú sa poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme – na približne 20 % obrábanej poľnohospodárskej pôdy je zabezpečená ochrana biodiverzity, pôdy a/alebo vodných zdrojov. Cieľom RDP je takisto podpora celého vidieckeho

Financovanie SPP

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_tec …

Jeho okruh 2, t. j. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov, zahŕňal rozpočet na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredie a rybolov (413 miliárd EUR v bežných cenách, teda 42,3 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-27). Revízia financovania SPP bola takisto predmetom prípravných

ZAMESTNANCI ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTRUKTÚRA

www.eca.europa.eu/Other%20publications/INFOLEAFL …

eca.europa.eu Udržateľný rozvoj (najmä politiky súdržnosti) 38,8 % Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (najmä poľnohospodárstvo) 47,3 %

Bývalí členovia | European Court of Auditors

www.eca.europa.eu/sk/Pages/FormerMembers.aspx

Bol členom a následne predsedajúcim (2013) komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a túto komoru zastupoval v komore CEAD. Predchádzajúce položky posuvného menu ... Milan Martin CVIKL

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020

commission.europa.eu/funding-tenders/find-fundin …

udržateľné riadenie prírodných zdrojov, malé podniky. Päť fondov. Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Spoločná poľnohospodárska politika: ako EÚ podporuje poľnohospodárov ...

www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society …

95,5 miliardy EUR pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý zahŕňa financovanie vidieckych oblastí, opatrenia v oblasti klímy a riadenie prírodných zdrojov. Ako vyzerá súčasné poľnohospodárstvo EÚ?

SPOJENÉ NÁRODY

unece.org/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf

kolektívnu zodpovednosť, ochranu životného prostredia, riadenie prírodných zdrojov, biologickú a krajinnú rozmanitos ...

Podporné schémy a grantové mechanizmy – Smart Mobility Slovakia

smartmobility.gov.sk/moznosti-financovania/podpo …

Pomáhajú financovať výskum a inovácie, digitálne technológie, nízkouhlíkové hospodárstvo, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a malé podniky. Programové obdobie 2014-2020 je na konci, no zároveň platí pravidlo n + 3, ktoré hovorí o tom, že eurofondy pridelené na určitý rok musí operačný program vyčerpať do ...

Zelená transformácia

reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/green-tra …

Vývoj trhovo orientovaných systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov a investovania do energetickej efektívnosti; ... Integrované riadenie prírodných oblastí v Holandsku. V husto obývanej krajine ako Holandsko je veľmi potrebný koordinovaný prístup k riadeniu oblastí.

Financovanie SPP

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_tec …

a riadenie prírodných zdrojov, zahŕňal rozpočet na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredie a rybolov (413 miliárd EUR v bežných cenách, teda 42,3 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-27). Revízia financovania SPP bola ...

hospodaření s přírodními zdroji in Slovak - Czech-Slovak Dictionary ...

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

Translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak . manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak. Sample translated sentence: vzhledem k tomu, že strategie udržitelného rozvoje EU poskytuje rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji ↔ keďže stratégia EÚ pre trvalo udržateľný ...

hospodaření s přírodním zdrojem in Slovak - Czech-Slovak Dictionary ...

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

Translation of "hospodaření s přírodním zdrojem" into Slovak . manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodním zdrojem" into Slovak. Sample translated sentence: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi,

ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ in Slovak - Czech-Slovak Dictionary | Glosbe

glosbe.com/cs/sk/%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20A%20%C3 …

Translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak . priestorový manažment a plánovanie is the translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak. Sample translated sentence: územní plánování a řízení přírodních zdrojů ↔ Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

341/2010 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/341

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a...

SK 2018 Č. 10

www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_ …

výroba potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy a vyvážený územný rozvoj), pričom v prvom z nich sa konkrétne spomínajú príjmy z poľnohospodárskej činnosti. 8. Naďalej sa uplatňoval systém priamych platieb oddelených od produkcie, ktorý bol zavedený

Překlad 'hospodaření s přírodním zdrojem' – Slovník slovenštině-Češtino ...

cs.glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20 …

Překlad "hospodaření s přírodním zdrojem" do slovenština . manažment prírodných zdrojov je překlad "hospodaření s přírodním zdrojem“ do slovenština. Ukázka přeložené věty: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi,

prevence přírodních rizik in Slovak - Czech-Slovak Dictionary | Glosbe

glosbe.com/cs/sk/prevence%20p%C5%99%C3%ADrodn%C3 …

Sample translated sentence: b) podporou ochrany a společného řízení životního prostředí a prevence přírodních rizik; ↔ b) presadzovaním ochrany a spoločného manažmentu životného prostredia a prevenciou prírodných rizík;

Základní koloběh in Slovak - Czech-Slovak Dictionary | Glosbe

glosbe.com/cs/sk/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kolob%C4%9Bh

Check 'Základní koloběh' translations into Slovak. Look through examples of Základní koloběh translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

demokratizace vzdělání in Slovak - Czech-Slovak Dictionary | Glosbe

glosbe.com/cs/sk/demokratizace%20vzd%C4%9Bl%C3%A …

Check 'demokratizace vzdělání' translations into Slovak. Look through examples of demokratizace vzdělání translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.